Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

VNITŘNÍ ŘÁD KLUBU

Úvod:

Vnitřní organizační řád cvičiště vychází a je v souladu s platnými stanovami ČKS. Kynologické cvičiště ZKO Bukov č. 155 a jeho zařízení slouží k zájmové kynologické činnosti.

Obsah:

1. Orgány ZKO

2. Členství v klubu

3. Hostování

4. Příspěvky

5. Práva členů

6. Povinnosti členů

7. Externí figuranti a instruktoři výcviku

1. Orgány ZKO

Orgány ZKO tvoří:

a) členská schůze
Členská schůze je nejvyšší orgán ZKO. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok. Členská schůze může být svolána na návrh nejméně jedné třetiny členské základny prostřednictvím výboru ZKO, a to ve lhůtě do jednoho měsíce. Dále podle článku č. 24 stanov ČKS.

b) výbor ZKO
Výbor ZKO je výkonným orgánem mezi členskými schůzemi. Členskou schůzí schválen výbor ZKO Bukov v počtu 5 členů.
Předseda - statutární zástupce
Jednatel - zástupce předsedy, administrativa
Pokladní - evidence finančních prostředků, zpracování ekonomických údajů
Hospodář - příprava brigádnické činnosti, hospodaření ZKO, evidence majetku
Výcvikář - vede výcvik, zajišťuje výcvikové a chovatelské akce

c) revizor
Kontrola veškeré činnosti, zejména plnění přijatých usnesení o hospodaření.

2. Členství v klubu

Členem klubu se může stát zájemce, který souhlasí s dodržováním vnitřního řádku ZKO Bukov a zároveň absolvoval kurz poslušnosti v ZKO. O přijetí nového člena rozhodne výbor ZKO na základě písemné přihlášky, a to nejpozději do 14 dnů. U nezletilých osob do 18 let je členství podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce, který musí být nedílnou součástí přihlášky.
Výbor klubu může výjimečně povolit členství bez absolvování kurzu poslušnosti.
Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí k výboru ZKO. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze ZKO. Členská schůze ZKO schvaluje čestné členy na základě předložených návrhů.

3. Hostování

Hostování v klubu je umožněno členovi kterékoliv ZKO, pokud souhlasí s dodržováním vnitřního řádu ZKO Bukov a vyplní informační list se základními údaji o své osobě a psu. O přijetí hosta rozhodne s konečnou platností výbor ZKO Bukov.
Doba hostování je omezena vždy na 1 kalendářní rok, tzn. končí vždy k 31. 12.
V případě zájmu o prodloužení hostování je nutné znovu požádat nejpozději 30 dnů před vypršením doby hostování. Hosté mají stejná práva a povinnosti při účasti na výcviku a využívání cvičebních pomůcek jako členové ZKO. Hosté nemají právo rozhodovat o vnitřních záležitostech klubu, nemají právo volit ani být voleni do funkcí v klubu, a dále nemají právo vstupovat do vedení výcviku, pokud nejsou pověřeni členem výboru.

4. Příspěvky

a) členské příspěvky

 

Nový člen
Stávající člen
Čestný člen
1000,- Kč/kalendářní rok
1000,- Kč/kalendářní rok
zdarma

 

b) ostatní příspěvky

 

Hostující člen
Nečlen

Kurzy výcviku
Nocleh pro členy klubu
Nocleh pro nečleny klubu
1000,- Kč/kalendářní rok
50,- Kč/den za využití cvičebních prostor klubu
100,- Kč/den za využití cvičebních prostor a služeb klubového figuranta
500,- Kč/kurz (5 lekcí)
30,- Kč/noc
100,- Kč/noc

 

Z  příspěvků se hradí náklady spojené s údržbou cvičiště, poplatky ČKS, poplatky za pozemky, pořizování cvičebních pomůcek, odborné proškolování instruktorů a figurantů, a dále náklady na energie aj. (plyn, topení, elektřina, voda). Příspěvky jsou splatné k rukám pokladní klubu či jí pověřené osoby.
První členský příspěvek je splatný společně s podanou přihláškou u předsedy klubu. Pro stávající členy klubu je členský příspěvek na kalendářní rok splatný vždy do 31. 12. roku předcházejícího.

Instruktoři a figuranti klubu se věnují členům klubu ve svém volném čase a zdarma. Platí příspěvky ve stejné výši jako ostatní členové.

5. Práva členů

Každý člen ZKO má právo užívat vybavení klubu, účastnit se akcí klubu, být informován o činnosti
klubu. Má právo nahlédnout do účetních knih a požadovat vysvětlení k finančním operacím. Má právo se v opodstatněných případech zúčastňovat jednání výborové schůze ZKO (týkající se jeho osoby, nebo jeho návrhu a připomínek). Má právo volit a být volen od 18 let věku, hlasovat může člen starší 15 let. Má právo reprezentovat klub na akcích svazu dle svého uvážení. Má právo využívat vybavení cvičiště i mimo výcvikové hodiny za podmínek stanovených členskou schůzí.

Každý řádný člen ZKO má právo podat písemnou žádost k rukám výboru ZKO a tento je povinen s konečnou platností rozhodnout o přidělení přístupových klíčů na cvičební plochu ZKO. Každý takto schválený zájemce bude předsedou klubu ZKO vyzván k podpisu čestného prohlášení a hmotné zodpovědnost za převzetí bezpečnostních klíčů. Každý řádný člen je povinen přístup na cvičiště mimo výcvikové dny zaznamenat do knihy, která je přístupná u klubovny ZKO. Cena klíčů je stanovena na 150,- Kč a probíhá zálohově. V případě, že je řádné členství ukončeno, či je zjištěno porušení vnitřního řádu klubu, je povinen člen klíče neprodleně vrátit k rukám předsedy ZKO.
Člen má právo podávat návrhy na vylepšení výcvikových pomůcek a zlepšení chodu organizace.

6. Povinnosti členů

Docházka na výcvikje dobrovolná. V hlavní výcvikový den je nutné dodržovat stanovený čas. Na cvičiště se dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování proti parvoviróze, vzteklině a psince (očkování je třeba prokázat předložením očkovacího průkazu předsedovi či výcvikáři). Členové, kteří cvičí samostatně mimo cvičební dny jsou povinni udržovat majetek klubu v pořádku, chovat se k němu šetrně a uklidit po svém výcviku cvičební prostor. Členové by měli sledovat všechny zprávy a sdělení na vývěsce u klubovny či webových stránkách www.zkobukov.eu.
Účast na brigádáchje povinná pro členy i hosty klubu. Každý je povinen odpracovat 15 brigádnických hodin za kalendářní rok, přičemž 7 hodin je nutné odpracovat do konce šestého měsíce v kalendářním roce.
Neodpracování brigádnických hodin je sankcionováno 100,- Kč za jednu brigádnickou hodinu splatné k rukám pokladní klubu. Evidence brigádnický hodin probíhá po skončení každé absolvované brigády, kdy má právo člen řešit případné nesrovnalosti a protesty. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Evidenci brigádnických hodin vede hospodář klubu, nebo jím pověřená osoba.
Figuranti klubu jsou osvobozeni od brigádnických hodin.
Psovod odpovídá za škody způsobené svým psem, neničí cvičební pomůcky a po skončení výcviku je vrátí na původní místo. Cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště.
Háravé feny mají povolen přístup na cvičiště, na cvičební plochy (poslušnost + obrany) chodí zásadně jako poslední a nenarušují tím tak výcvik ostatních.
Během pobytu na cvičišti je nutné necvičící psy umístit do odkládacího kotce, popř. umístit psa v autě, přívěsu apod. Vodit psy do prostoru klubovny a pod přístřešek je možné pouze po domluvě se členem výboru klubu. Uvazování psů v areálu cvičiště je zakázáno.
Venčení psů je možné v prostorách mimo areál ZKO. Pokud dojde k náhodnému vyvenčení psa v prostoru cvičiště, nebo udržované neoplocené cvičební venkovní plochy, je psovod psa povinen toto uklidit.
Psi nemusí být opatřeni náhubkem, pokud nepředstavují riziko, zranění pro ostatní psy, nebo osoby. Za veškeré škody způsobené psem zodpovídá psovod, a to i během nácviku obrany.
Parkování vozidel je možné před vjezdem na cvičiště, a také u přilehlé komunikace. Vjezd vozidel do prostoru cvičiště je možný pouze v odůvodněných případech. Vjíždění a parkování vozidel na venkovní cvičební ploše je zakázáno.

HLAVNÍ VÝCVIKOVÝ DEN za přítomnosti výcvikáře, či jim pověřených osob
V tento den se konají řadové poslušnosti, kurzy, obrany s klubovým figurantem.
Letní čas
NEDĚLE - od 10:00 poslušnosti, od 11:00 obrany (dříve jen po dokončení poslušností)
Zimní čas
NEDĚLE - od 10:00 poslušnosti, od 11:00 obrany (dříve jen po dokončení poslušností)
Prázdniny (červenec, srpen)
individuálně, nebo po dohodě s výcvikářem

VÝCVIKOVÉ DNY za přítomnosti výcvikáře, či jim pověřených osob
Individuální výcvik, možné konzultace výcviku s výcvikáři či jimi pověřenými osobami
Letní čas
ÚTERÝ, ČTVRTEK - od 17:00
Zimní čas
ÚTERÝ, ČTVRTEK - po dohodě s výcvikáře, či jim pověřených osob
Prázdniny (červenec, srpen)
po dohodě s výcvikáře, či jim pověřených osob

7.Externí figuranti a instruktoři výcviku

Právo pozvat si externího figuranta či instruktora výcviku má každý řádný člen klubu. Musí však toto učinit písemně k rukám výboru klubu. Ten je povinen tuto akci neprodleně vyvěsit na klubovou vývěsku a webové stránky klubu s kontakty na osobu, která akci organizuje. Ta písemné přihlášky přijímá v pořadí jakém přichází. V případě naplnění kapacity dne je nutno tuto skutečnost neprodleně oznámit výboru klubu či jim pověřené osobě. Podmínkou pro možnou účast externího figuranta či instruktora je účast nejméně 8 členů klubu. V případě volné kapacity se mohou zúčastnit i nečlenové klubu, za podmínek stanovených v bodě 4 ostatní příspěvky vnitřního klubového řádu.
Pro tyto akce není určená neděle.

Případné změny Vnitřního řádu přísluší pouze členské schůzi.
Tento Vnitřní řád byl schválen výroční členskou schůzí dne 24. 2. 2013, s platností ode dne schválení.
Aktualizace ke dni 14. 2. 2016

 

 

TOPlist